Regelverkskompetanse

Målgruppen for kurset er ledere og mellomledere på land og på installasjonene offshore.

Mål

Etter å ha gjennomgått kurset, skal:
• Deltakerne kunne redegjøre for utviklingen av HMS-regelverket på norsk sokkel med fokus på hendelser og viktige milepæler som gjeldende regelverk er bygget på.
• Deltakerne skal kunne beskrive struktur og innhold i det felles regelverket fra Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet og Statens helsetilsyn (Htil).
• Deltakerne skal kunne definere sentrale begrep og konsept innen regelverket med fokus på forståelsen av ansvar og rollefordeling.
• Deltakerne skal kunne redegjøre for HMS-relatert styring og ulike forskriftskrav.
• Deltakerne skal kunne definere og redegjøre for bruken av ordene skal, bør og kan i forskriftene.

Kursinnhold

• Utvikling av regelverket
• Oppbygging av regelverket
• Definisjoner av nøkkelbegrep
• Tilsynsmyndighetene
• Styringsprinsipper
• Planleppingsprosessen
• Arbeidstakermedvirkning
• Iverksettelsesprosessen
• Endringsprosessen
• Prinsippene for risikostyring
• Sikkerhet
• Ytre miljø
• Arbeidsmiljø
• Helse
• Bruk av norske og internationale standarder i regelverket

Materiell

Deltakerne får utdelt:
• Rammeforskriften
• Styringsforskriften
• Innretningsforskriften
• Aktivitetsforskriften

Varighet: 2 dager.