• FAGSKOLE
  3 år
  • 6 semester
  • Avgift pr. semester: 34 500,-
  • Kvalifiserer til tittelen ”Fagtekniker” eller ”Petroleumstekniker”.
   Lederkarriere i petroleumsnæringen, både offshore og på land.
  • Du kan etter ferdig utdanning søke opptak til høyskoler og universiteter - forutsetter tilstrekkelig realfagskompetanse

Petroleumsfag Boring
Petroleumsfag Brønnservice
Petroleumsfag Havbunnsinstallasjoner
Petroleumsfag Petroleumsproduksjon

Etter fagskolen ligger karriereveien åpen. Helt til topps, hvis du vil.

Ta fagskolen mens du er i jobb. Etter 6 semester, fordelt over 3 år, er du kvalifisert for opprykk til ledende stillinger innen bore- og brønntjenester. Velg mellom to undervisningsperioder og fire fordypningsområder. NORTRAIN Fagskole er en offentlig godkjent fagskoleutdanning tilpasset skiftordninger. 

FULLFØR PÅBEGYNT TEKNISK FAGSKOLE MED AVBRUDD

Organisering av studiet

1-3 semester:

Innledende del med allmennfag som matematikk, fysikk, norsk  og engelsk. Linjefag: HMS, petroleumsgeologi, materiallære, brønndesign, produksjonsteknikk, brønnkontroll, brønnvæsker, reguleringsteknikk og vedlikeholdsstrategi. Avsluttes med 7 tverrfaglige eksamener. Disse avlegges i slutten av hvert eneste semester. 

4-6 semester:

Ledelse, økonomi og markedsføring med avsluttende LØM-eksamen. Spesialiseringsfagene går over ca. 1 ½ semester. NORTRAIN tilbyr fire forskjellige utdanninger: Boring, Brønnservice, Produksjon eller Havbunnsinstallasjoner.  I siste del av studiet velger du et hovedprosjekt som skrives ut som en prosjektoppgave og som avsluttes med prosjektfremføring og muntlig eksaminasjon.

Undervisning

Hvert fag undervises konsentrert og avsluttes med en skriftlig standpunktprøve. Grupper av fag er samlet i tverrfaglige eksamener underveis i studiet.
Undervisningsformen hos NORTRAIN er klasseromsundervisning der det er mulig å stille spørsmål og få klarhet i ting man lurer på underveis i faget. Erfaring viser at nettopp dette gjør at studenter lykkes med å gjennomføre studiet. Vi benytter også en digital læringsplattform som støtte til undervisningen og som informasjonskanal. Undervisningen foregår i moduler på 2 uker pr. gang. Det betyr at undervisningen er tilpasset en 2-4 skiftordning for personell som jobber offshore.
I enkelte fag undervises det konsentrert i løpet av en uke, mens det i litt større fag undervises over 2 uker eller mer. I sommerferien er det ikke undervisning.
Hvert år har 7 moduler med til sammen 14 uker undervisning:
– 3 undervisningsmoduler i høstsemesteret (fra august til desember)
– 4 undervisningsmoduler vårsemesteret (fra januar til juni)
Studieveileder er tilgjengelig for råd og veiledning underveis i studiet. Du kan også gjøre avtaler med faglærere og avdelingsleder når du måtte ønske det.

 

Snakk med vår studieveileder

Legg igjen ditt telefonnummer, så ringer vi deg opp. Vi har lang erfaring i bransjen og kan besvare deg på det aller meste rundt utdannelsen.

Opptakskrav

Retningslinjer for opptak til NORTRAIN Fagskole. Fagskolen er å regne som påbygning på en fagutdanning og  vi opererer med to hovedveier inn i Fagskolen:

Opptak etter formelle opptakskrav – at søker har den formelle kompetansen som  kreves

 • Dette betyr at du har fullført videregående utdanning med et fagbrev innen bore- eller brønnfaget – se detaljer under opptakskrav lenger nede på siden

Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering – at søker gjennom tidligere utdanning, gjennom arbeidserfaring mm samlet sett har skaffet seg kompetanse som blir vurdert som likeverdig med det formelle opptakskravet og dermed gir grunnlag for opptak til fagskolen. NORTRAIN fagskole har definert 4 ulike grunnlag en kan bli realkompetansevurdert på.

 • Alternativ 1  Dette gjelder søkere som har fullført videregående utdanning med fagbrev fra programområdene Teknikk og industriell produksjon (TIP) og Elektrofaget etter Kunnskapsløftet + bestått eksamen for privatister i VG2 Brønnteknikk.
 • Alternativ 2 Gjelder søkere med fagbrev fra Mekaniske, Kjemiprosess og elektrofag etter Reform 94 + bestått eksamen for privatister i VG 2 Brønnteknikk.
 • Alternativ 3 Gjelder søkere med 5 års relevant og dokumenterbar arbeidserfaring innenfor de fagområdene som gis i paragraf 2.2 + bestått eksamen for privatister i VG 2 Brønnteknikk.
 • Alternativ 4 Dette er for søkere for annet kompetansegrunnlag som kvalifiserer for opptak til Fagskolen. Dette kan være søkere med ”ukurante” fagbrev eller som søkere som har en mer sammensatt utdanningsbakgrunn. Uansett vil det kreves at søker har gjennomført et grunnkurs i Bore- og Brønnteknikk og at en har bestått de offentlige eksamenene som hører til.For videre detaljer se opptakskrav lenger nede på siden

Fagplan og læremidler

Studiet følger gjeldende fagplan og omfatter allmennfag, felles linjefag, ledelse- og økonomifag, fordypningsfag, og avsluttes med en prosjektoppgave. Læremidlene i de fleste fag er oppdaterte og spesielt tilpasset fagplanene for fagskolen.

Innpassing og fritak

§ 3.1 Innpassing av emner

Studenter kan søke om å få godkjent tidligere bestått fagskoleutdanning som en del av utdanningen. Utdanningen må tilfredsstille de faglige kravene for emnet eller emnene det søkes om innpassing for. Det er kun emner fra andre godkjente fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektede fagområder og med samme antall fagskolepoeng, som kan innpasses i utdanningen.

§ 3.2 Fritak for deler av utdanningen

Studenter kan søke om å få fritak for deler av utdanningen. Fritaket gis på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig kompetanse. Relevant kompetanse kan for eksempel være utenlandsk utdanning, voksenopplæring eller høyere utdanning på samme eller beslektet fagområde. Fritak kan også gis på grunnlag av realkompetanse. Det gis ikke fritak for utdanning på videregående opplæringsnivå.

§ 3.3 Prosedyre ved vurdering av innpassing og fritak

 1. Søknad om innpassing eller fritak må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i emnet som studenten ønsker godskrevet. Eksempler på dokumentasjon er vitnemål, kompetansebevis, attester, studieplan med mer. Innsending av dokumentasjon I forbindelse med søknad om innpassing og fritak, sendes inn samtidig som man søker om opptak til skolen. Godkjenning eller avslag på innpassing og fritak, skal være kjent for studenten før man aksepterer opptak gjennom signert studiekontrakt.
 2. Rektor eller Avdelingsleder Fagskole foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon. Utgangspunktet for vurderinger om innpassing og fritak er læringsutbyttet for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet, og fagskolepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og arbeidsbelastning. Dersom utdanningen eller emnet ikke inneholder læringsutbyttebeskrivelser, kan studenten dokumentere læringsutbyttet gjennom studieplan eller lignende.

§ 3.4 Klage ved avslag på søknad om fritak og innpassing

Vedtak om innpassing og fritak er enkeltvedtak og kan påklages. Se forskrift for Fagskolen.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NORTRAIN Fagskole finner du her.

Fagskole Petroleumsfag

Nortrains fagskole
er NOKUT godkjent.
Les mer om NOKUT her

logo-onf

Nortrains fagskole
er også medlem i
Norske Fagskolestudenter.
Les mer her

Fordeler

Bare NORTRAIN gir deg så mye ekstra inkludert

• Lærebøker og andre undervisningsmidler inkludert
• Digital læringsplattform med presentasjoner til de ulike fagene
• Dyktige instruktører med praktisk erfaring og oppfølging etter kursevalueringer
• Studieveiledning
• Hjelp med CV og søknader
• Bedriftspresentasjoner
• Gratis kaffe
• Behjelpelig med liste over utleiehybler
Semesteravgift, studiestøtte, avmelding m.m.

Semesteravgift, studiestøtte, avmelding m.m.

Studiet koster kr. 34.500,- pr. semester inkludert læremidler, også tilgang til læremidlene på internett. Semesteravgiften justeres årlig. Søknadsbehandling og administrasjonsgebyr er på kr. 2.000.
Mange søker arbeidsgiveren om å få dekket kostnadene ved studiet, og enkelte selskaper har utdanningsavtale.
Studiet er godkjent for støtte hos Lånekassen, www.lanekassen.no
Ønsker du å avslutte eller gjøre et opphold i studiet, kan det gjøres kostnadsfritt ved å melde fra til skolen innen 15.mars for det neste skoleåret som starter i august. Annen avmelding fra studiet vil medføre at hele eller deler av inneværende studieår må betales selv om du ikke møter opp.
Opptak av nye studenter

Opptak av nye studenter

Opptak av studenter til NORTRAIN Fagskole skjer fortløpende så lenge det er plass. Hovedopptak er likevel før studiestart i august/september. For å være sikret studieplass anbefaler vi deg å søke i god tid før oppstart på høsten.

Opptakskrav

Opptaksreglement for NORTRAIN Fagskole

§ 2.1 Opptak

Rektor eller Avdelingsleder Fagskole foretar opptak av studenter.

§ 2.2 Formelle opptakskrav

For formelt opptak til fagskoleutdanningen kreves fullført og bestått videregående opplæring, det vil si på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), med et av følgende fagbrev:

 • Boreoperatørfaget (Bore- og vedlikeholdsoperatør)
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner (Brønnoperatør, elektriske kabeloperasjoner)
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner (Brønnoperatør, havbunnsinstallasjoner)
 • Brønnfaget, komplettering (Brønnoperatør, komplettering)
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner (Brønnoperatør, kveilerørsoperasjoner)
 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner (Brønnoperatør, kveilerørsoperasjoner)
 • Brønnfaget, sementering (Brønnoperatør, sementering)

§ 2.3 Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Søkere som ikke fyller det formelle opptakskravet kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må søkeren kunne dokumentere realkompetanse tilsvarende det formelle opptakskravet, det vil si kompetanse på nivå 4 i NKR.

Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring, det vil si 20 år.

Dersom en søkers realkompetanse er vurdert som likestilt med det formelle opptaksgrunnlaget, gjelder vurderingen i utgangspunktet også hvis studenten søker opptak til utdanningen senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til utdanningen slik den er beskrevet i studieplanen på vurderingstidspunktet. Ved betydelig endring i studieplanen, forbeholder skolen seg rett til å foreta en ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket.

Alternativ 1
Fagbrev fra programområdene Teknikk og industriell produksjon (TIP) og Elektrofaget etter Kunnskapsløftet + bestått eksamen for privatister i VG2 Brønnteknikk (BRT 2010).
Alternativ 2
Fagbrev fra Mekaniske, Kjemiprosess og elektrofag etter Reform 94 + bestått eksamen for privatister i VG 2 Brønnteknikk (BRT 2010).
Alternativ 3
5 års relevant og dokumenterbar arbeidserfaring innenfor de fagområdene som gis i paragraf 2.2 + bestått eksamen for privatister i VG 2 Brønnteknikk (BRT 2010).
Alternativ 4
1. Bestått alle eksamener som inngår i VG2 Brønnteknikk:
BRT2007 Boring
BRT2008 Komplettering & brønnservice
BRT2009 Prosedyrer & praksis
BRT2010 Tverrfaglig eksamen Brønnteknikk

2. Dokumentert gjennomførte kurs som inngår i læremål for BRT2009 Prosedyrer og praksis – i samsvar med gjeldende   forutsetninger på norsk sokkel. (Ref: Aktivitetsforskriftens paragraf 21 «Kompetanse»):

• Grunnleggende sikkerhet- og beredskapsopplæring inkludert helivelt
• VHF-radiosertifikat
• Relevant krankurs og stroppekurs (stroppekurs, fallsikrings kurs, riggerkurs og traverskran-kurs)

3. To år relevant praktisk arbeidserfaring. (Avtjent vernepliktstjeneste kan inngå i arbeidserfaring og godskrives med antall
tjenestemåneder)

4. Bestått norsk, engelsk og matte 1P på VG2 nivå

§ 2.4 Opptak for søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR. De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet fra videregående opplæring som kreves for opptak til den aktuelle utdanningen.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk Vgl studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»).

§ 2.5 Prosedyre for opptak

Nortrain Fagskole har rullerende opptak gjennom året.

a) Søknad om opptak sendes til skolens administrasjon via nettsider eller post@nortrain.no
b) All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Søkere som søker om opptak på formelt grunnlag skal legge ved kopi av vitnemål fra videregående opplæring. Attester for arbeidserfaring må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold. Attester må være datert for å komme i betraktning.
c) Søknader blir behandlet fortløpende. Dersom det er flere søknader enn plasser, vil kvalifiserte søkere plasseres på venteliste i den rekkefølgen søknadene er mottatt.
d) Søkere som får tilbud om studieplass aksepterer tilbudet ved å returnere undertegnet kontrakt. Studenten kan miste studieplassen hvis skolen ikke har mottatt signert studiekontrakt.
e) Søkere kan søke om studieplass før de har avlagt alle eksamener i fag som kreves for opptak. Standpunktkarakterer fra siste terminoppgjør legges ved søknaden. I slike tilfeller vil søkeren eventuelt få betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. Søkeren må sende vitnemål/bekreftelse på bestått utdanning til skolen innen studiestart. Hvis ikke bortfaller tilbudet om studieplass.

§ 2.6 Klage ved avslag på søknad om opptak

Vedtak om opptak er enkeltvedtak og kan påklages. Se reglement for Fagskolen.