Grunnkurs i arbeidsmiljø for offshore (verneombud)

  • Grunnkurs
    4 d
    • Kr 8.500,-
    • 4 dager
    • Du blir bedre rustet til å ta beslutninger som berører arbeidsmiljøet. Eller for å si det på en annen måte:  Du blir en flinkere tillitsvalgt og arbeidsleder.

Hvem må ta obligatorisk grunnkurs i arbeidsmiljø for offshore?

Ledere og andre med ansvar for beslutninger som berører arbeidsmiljøet, skal gis samme opplæring som medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Ref. Aktivitetsforskriften §22.

Dette lærer du

•Sentrale paragrafer i arbeidsmiljøloven og andre lover og forskrifter som gjelder på  
 dette området.
•Hvordan verne- og miljøarbeidet skal organiseres og drives.
•Ergonomiske prinsipper og hvordan disse kan brukes for å tilrettelegge arbeidet på 
 en hensiktsmessig måte.
•Hvordan arbeidsmiljøet blir påvirket av faktorer som støy, belysning, klima og 
  kjemikalier.
•Hvordan arbeidsulykker kan forebygges, blant annet ved bruk av personlig 
  verneutstyr.
40 timers verneombudskurs

Kursinnhold

1.  INTRODUKSJON

    Bakgrunnen for verneombudsordningen
    Verneombudets rolle i dag

2.  ARBEIDSMILJØLOVEN

    Arbeidsmiljølovens målsetting og virkeområde
    Generelle krav til arbeidsmiljøet og arbeidsplassen
    Planlegging og tilrettelegging av arbeidet
    Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
    Arbeidstid

3.  VERNEOMBUD OG ARBEIDSMILJØUTVALG

    Den organiserte vernetjenestenVerneombud
    Arbeidsmiljøutvalget
    –  organisering av verne- og miljøtjenesten
    –  myndighetenes praktiske erfaringer
    –  opprettelse og sammensetning
    –  valg til arbeidsmiljøutvalget
    –  arbeidsmiljøutvalgets møter
    –  arbeidsmiljøutvalgets oppgaver/plikter
    –  spesielle regler offshore
    Oppsummering av lover og forskrifter for vernetjenesten

4.  SYSTEMATIKK OG PRAKTISK ARBEID

    Kontroll av arbeidsmiljøetRisikoanalyser
    Arbeidstakers deltakelse
    Inspeksjoner på arbeidsplassen

5.  FAKTORER I ARBEIDSMILJØET

    Ergonomi – Mer enn fotformsko og rare stoler!Støy – usynlig forurensning i arbeidsmiljøet
    Psykososialt arbeidsmiljø
    –  psykososiale faktorer
    –  ledelsens rolle
          kommunikasjon
          felles forståelse
          samarbeid
    Lys og belysning
    Kjemikalier i arbeidsmiljøet
    –  krav til merking
    –  datablad
    –  helsefarer
    –  forebyggende tiltak

6.  ULYKKER OG ANDRE UØNSKEDE HENDELSER

Årsaker til ulykker og nestenulykkerEtterforskning

7.  OPPGAVER