Grunnkurs arbeidsmiljø og RVK

  • Grunnkurs arbeidsmiljø og RVK
    5 d
    • Vår kombinerte pakkeløsning gjennomføres på 5 dager og sparer dermed bedriften for både tid og penger.
    • Kurs settes opp på forespørsel

To kurs til prisen for ett

Både regelverkskurs og arbeidsmiljøkurs er obligatoriske for en rekke personellgrupper. Ved tradisjonell opplæring vil det si 7 dagers tapt arbeidstid, eventuelt overtid, og kanskje to reiser tur/retur med opphold. Vår kombinerte pakkeløsning gjennomføres på 5 dager og sparer dermed bedriften for både tid og penger.

Grunnkurset i arbeidsmiljø og RVK grunnkurset i en pakke

Utgangspunktet for denne opplæringsmodellen er at både arbeidsmiljøloven, olm-forskriften og aktivitetsforskriften stiller krav til opplæring av verneombud, amu-medlemmer og alle ledere som tar beslutninger som kan påvirke arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten, inkludert ledere i landorganisasjonen. For alle disse gruppene er det såkalte «VO-kurset» obligatorisk. I tillegg stiller aktivitetsforskriften krav til at den ansvarlige skal sikre at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene i samsvar med hms- lovgivningen. I en fortolkningsuttalelse sier Ptil at dette kravet i praksis innebærer at regelverksopplæring (RVK) er obligatorisk. Til sammen utgjør disse to kursene normalt 56 timer, eller 7 hele arbeidsdager.

«2+3modellen» som vi tilbyr, kombinerer disse kursene i løpet av én enkelt, femdagers uke. Begge kursene vil normalt inneholde en del av det samme regelverket. Ved å kombinere disse to kursene unngår vi gjentakelser og overlapp. De to første dagene går med til et grunnkurs i det spesielle hms-regelverket for petroleumsvirksomheten, tilsvarende RVK Grunnkurs. De siste tre dagene er viet en spesialversjon av «VO-kurset». Dette sparer bedriftene både for tapt arbeidstid og penger.

Erfaringene så langt

Modellen, kursene og læremateriellet er utviklet og forfattet av instruktøren som selv underviser på kursene. Fra vi startet med denne modellen i juni 2003, har vi kjørt kursene for en rekke forskjellige selskaper som selskapsinterne kurs. I alt vil det fram til og med mars 2015 ha blitt gjennomført 109 kurs med til sammen flere enn 1 100 deltakere. Vi kan derfor trygt påstå at opplegget har bestått kvalitetstesten.

Svært gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra kunder og elever har vært svært gode. Etter hvert er det en del elever som har gått på kurset mer enn en gang. Disse gir ofte uttrykk for at de har gledet seg til å komme igjen. Blant kunder som stadig har kommet tilbake kan nevnes GdF Suez, Talisman, Technip, Schlumberger, Subsea 7 og Shell, i tillegg til en hel rekke andre selskaper i inn- og utland.

Kursene tilbys på engelsk og norsk

Kursene tilbys både på norsk og engelsk og kjøres der kunden ønsker det i Norge eller i utlandet. Som en liten kuriositet kan det nevnes at vi til og med har hatt et par jurister fra Petroleumstilsynet som elever! Det siste året har NORTRAIN også valgt å tilby kursene til sine elever, som frivillig tilleggsvalg i boring og brønnopplæringen.

I tråd med kravene

Det er flere grunner til at vi kan tilby denne pakkeløsningen og med handa på hjertet si at dette fullt ut ivaretar kravene i regelverket. Vi bruker et godt og omfattende læremateriell og en instruktør med lang erfaring fra petroleumsindustrien. Læreboka vi bruker inneholder i tillegg en god del stoff som ikke berøres direkte i undervisningen, men som vil være til nytte for elevene i sitt daglige arbeid etter kurset. Forfatterens utgangspunkt har vært å skrive ei bok som i tillegg til å være lærebok, også kan være til støtte i det daglige vernearbeidet. Vi vet at denne boka er fast inventar på en rekke lederkontorer og verneombudskontorer, både på land og på sokkelen.

Det er kun én enkelt instruktør gjennom hele kurset, nemlig forfatteren av læreboka. På den måten unngår vi unødvendig overlapp mellom kursene, og mellom forskjellige instruktører med hver sine tema. Dette gir stor fleksibilitet når det gjelder hvor mye tid som brukes på hvert enkelt emne, avhengig av elevenes forkunnskaper og behov. Særlig i forbindelse med rene selskapsinterne kurs er dette nyttig, siden det gir god anledning til å bruke mest tid på de mest sentrale og relevante emnene for akkurat dét selskapet. Det gir også god anledning til å tilpasse nivået på emnebehandlingen til den aktuelle elevgruppen. Undervisning med bare én instruktør gjør det i tillegg langt enklere å knytte de forskjellige emnene sammen til den helheten det bør være. Slik fremmes helhetsforståelsen av sammenhengen mellom de forskjellige delene av lover og forskrifter, og av begrunnelse, praktisk anvendelse og historikk bak kravene. Instruktøren legger også stor vekt på å relatere informasjonen som blir gitt, til praktiske situasjoner, gjennom bruk av eksempler, diskusjoner og gruppearbeid.

Gjennom alle kursdager er ordet fritt for elevene til å stille spørsmål eller ta opp ting til diskusjon. En stort del av undervisningen gjennom hele uka består nettopp i å ta utgangspunkt i spørsmål og eksempler knyttet til temaet, stilt av elevene eller av instruktøren, for så å diskutere rundt dette. Dette betyr at tidsbruk på de forskjellige emnene kan variere en god del fra kurs til kurs, avhengig av elevenes behov.