Informasjon om opptaksprøve i Matematikk for NORTRAIN Fagskole og Grunnkurs i Bore- og Brønnteknikk

Norwegian Drilling Academy AS – NORTRAIN, viser til tidligere tilsendt informasjon om opptakskrav for B&B-kurs ved NORTRAIN, samt NORTRAIN Fagskole, for kandidater/søkere – som ikke oppfyller nødvendig kompetanse innen faget Matematikk.

Som søker med mangelfull kompetanse i matematikk er det 3 muligheter til å dokumentere tilfredsstillende kompetanse:
1. Gjennomføre og bestå privatisteksamen i matematikk – minimum 1 P (MAT1011)
2. Gjennomføre Matematikkurs ved NORTRAIN (se eget infoskriv)
3. Bestå NORTRAINS egen opptaksprøve i matematikk

Ettersom sentralt gitt eksamen kun er satt opp to ganger i året, og man må melde seg opp minst 4-5 måneder før eksamen, og NORTRAIN Matematikkurs kun gjennomføres i januar og august, – så har NORTRAIN opprettet en opptaksprøve i matematikk, som gjør at du på meget kort tid kan kvalifisere deg for opptak ved NORTRAIN, såfremt du allerede besitter nødvendig kompetanse i matematikk, – men kun mangler en bestått eksamen. Eller du kan lese deg opp på kort tid.

Ønsker du å gjennomføre Opptaksprøve i matematikk hos NORTRAIN gjør du følgende:
1. Søkeren bestiller Opptaksprøve i matematikk ved å kontakte NORTRAIN
2. Søker og NORTRAIN blir enige om en dato for gjennomføring av Opptaksprøven hos NORTRAIN i Tangen 10.
3. Ved bestått Opptaksprøve i matematikk oppfyller man opptakskravene både til B&B-kurs ved NORTRAIN, – samt til NORTRAIN Fagskole.
4. Opptaksprøve i matematikk i Tangen 10 hos NORTRAIN har eksamensavgift på Kr. 750.-, som dekker kostnader for revisjon av prøve, retting av prøve, samt eksamensvakt.

For de som ikke kan komme til Tangen 10 hos NORTRAIN på kort varsel, (for eksempel pga. lang avstand), – så kan Opptaksprøven i matematikk gjennomføres på annen offentlig skole. Hvis dette er aktuelt for deg må du gjøre følgende:
1. Søker må selv ta kontakt med offentlig skole å informere om Opptaksprøve i matematikk hos NORTRAIN.
2. Søker må finne en kontaktperson på denne skolen, – som kan påta seg kontaktene med NORTRAIN, – samt gjennomføringen av prøven.
3. Kontaktpersonen på den aktuelle skole ta direkte kontakt med NORTRAIN for avtale om gjennomføring av Opptaksprøve i matematikk.
4. Ved gjennomføring av Opptaksprøve i matematikk ved en offentlig skole vil det kunne påløpe ukjente kostnader ved den offentlige skolen, – som eleven selv må dekke. NORTRAIN har eksamensavgift ved gjennomføring av Opptaksprøve ved en offentlig skole er på Kr. 500.-, og dette dekker kostnader for revisjon  og retting av prøven.

Om opptaksprøven:
Nedenfor finner du kompetansemålene som beskriver hva du kan bli prøvd i på opptaksprøven. Prøven er tilpasset pensum i matematikkurset 1P.

Rammen for opptaksprøven er 3 timer og eneste tillatte hjelpemiddel er kalkulator. Kravet for bestått opptaksprøve er over 45 % score. Det betyr at det alltid vil lønne seg å øve noe på forhånd. NDLA sin link som er nevnt nedenfor er et godt sted å jobbe for å forberede deg til prøven. Det er lurt å skaffe seg en av lærebøkene til matematikkurset 1P – disse bøkene kan kjøpes på nett eller hos nærmeste bokhandel. Mange får også lånt via bekjente og venner.

I tillegg vil jeg sterkt anbefale deg å benytte av NDLA sin åpne digitale plattform hvor du finner mye lærestoff, prøver og eksamener med fasit og løsningsforslag. Dette er gratis.

Link til NDLA sin ressursside for matematikkurset 1P: http://ndla.no/nb/node/55

Kompetansemål etter 1P 

Tall og algebra
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
1. gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten tekniske hjelpemidler, og vurdere hvor rimelige resultatene er
2. tolke, tilegne, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger
3. tolke og bruke formler som gjelder dagligliv, yrkesliv og programområder
4. regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
5. behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger

Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
1. bruke formlikhet, målestokk og Pytagoras’ setning til beregninger og i praktisk arbeid
2. løse praktiske problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum
3. regne med ulike måleenheter, bruke ulike måleredskaper, og vurdere målenøyaktighet
4. tolke og framstille arbeidstegninger, kart, skisser og perspektivtegninger knyttet til yrkesliv, kunst og arkitektur

Økonomi
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
1
. regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn
2. gjøre lønnsberegninger, budsjettering og regnskap ved hjelp av ulike verktøy
3. beregne skatt og avgifter
4. undersøke og vurdere forbruk og ulike forhold til lån og sparing ved hjelp av nettbaserte forbrukerkalkulatorer

Sannsynlighet
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
1. 
lage eksempler og simuleringer av tilfeldige hendelser og gjøre rede for begrepet sannsynlighet
2. beregne sannsynlighet ved å telle opp alle gunstige og alle mulige utfall fra tabeller og ved å systematisere opptellinger og bruke addisjonssetningen og produktsetningen i praktiske sammenhenger

Funksjoner
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
1. undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjoner, ved å fastsette skjæringspunkt, nullpunkt, ekstremalpunkt og stigning, og tolke den praktiske verdien av resultatene
2. gjøre om mellom ulike representasjoner av funksjoner
3. gjøre rede for begrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske eksempler, også digitalt