Motta dagpenger under utdanning

For å motta dagpenger under utdanning må du oppfylle de vanlige vilkårene for rett til dagpenger, og oppfylle vilkårene for unntak. Det samme gjelder for privatister og andre som tar utdanning uten å følge undervisning.

1. mai ble det gjort endringer i regelverket som gjør det enklere å kombinere dagpenger med utdanning.

Unntak fra hovedregelen

Her finner du oversikt over hvilke typer utdanning som kan kombineres med dagpenger:

  • Kurs eller tiltak i NAVs regi eller i samarbeid med NAV.
  • Utdanning utenfor normal arbeidstid, med maksimalt inntil 10 dager med studier på dagtid.
  • Utdanning som du har begynt på minst 6 måneder før du ble arbeidsledig eller permittert, kan du fortsette på i inntil 6 måneder etter at NAV har godkjent dette. Utdanningen du har begynt på må du tidligere ha gjennomført i kombinasjon med heltidsarbeid.
  • Utdanning på fulltid i inntil tre måneder, som i sin helhet er gjennomført og avsluttet innenfor en tremånedersperiode. Enhver deleksamen regnes i denne sammenheng som del av et lengre utdanningsløp og blir ikke regnet for å være en selvstendig utdanning.
  • Utdanning med kortvarige undervisningsperioder på dagtid eller fulltid.
  • Godkjent norskopplæring for voksne innvandrere på fulltid i inntil ett år.
  • Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Hvis du tar utdanning utenfor normal arbeidstid, det vil si på kveldstid og i helger, må du dokumentere at utdanningen er lagt opp som utdanning utenfor normal arbeidstid, og at utdanningen er tilpasset fullt arbeid på dagtid. Normal arbeidstid betyr dagtid, selv om du har hatt eller har kveldsarbeid.

For at utdanning utenfor normal arbeidstid skal anses forenlig med fulltidsarbeid, må utdanningen som hovedregel ha redusert studieprogresjon med minst 50 prosent sammenlignet med tilsvarende utdanning på dagtid med full studieprogresjon.

Godkjenning fra NAV

For å ha rett til dagpenger under utdanning må du ha godkjenning fra NAV. Du må søke før du begynner på utdanningen. Uten godkjenning risikerer du både straff og et krav om å betale tilbake dagpengene.

Søk på skjemaet NAV 04-06.05 som du finner under Skjema (skjemaet vil bli tilgjengelig i løpet av uke 18/19).

Spesielt om doktorgradskandidater

Les nærmere om reglene for dagpenger og doktorgradskandidater.

Trykkontroll

Om Nortrain

Kilde: Nav.no

NORTRAIN er landets største senter for utdanning innen petroleumsteknologi og relaterte fag. Gjennom vår egen fagskole og et omfattende kursprogram er vi det selvskrevne valget for alle som drømmer om en karriere offshore.